Lớp học chữ Nho trong thành phố

Ở Đại học Văn khoa Sài Gòn, sinh viên Ban Triết học Tây phương đều phải học chứng chỉ lịch sử triết học Đông phương và ngược lại. Từ năm thứ nhất, nhà trường xếp cho chúng tôi học một…