Chuyên mục: Giáo dục THCS

Kính gửi: Các trường tiểu học, các trường phổ thông có cấp THCS.   Thực hiện Nghị quyết 82/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách khuyến khích nâng cao chất lượng dạy và học trong hoạt…